.
...
ერთი გზა გამგზავრება-დაბრუნება გახსნილი ბილეთი (6 თვე გამოენებადია)

გამგზავრების ადგილი მიმართულება თარიღიjourneyBinis:
journeyInis:
txtValuesal hepsini
perSeatPrice:
totalPrice:
journeySeferNo:
journeySiraNo1:
journeySiraNo2:
journeyBusType:
journeyRoute:
journeyIntPrice:
journeyBeginId:
journeyEndId:
journeyBeginArayolId:
journeyEndArayolId:
journeyBusDescription:
journeyStopHour:
journeyEndHour:
journeyFirma:
journeyBusDescriptionId:
JourneyCardPrice:
PassengerCard -ს რომელი მგზავრისთვის უკვეთავთ